Терміни та визначення (^)

антикорупційна
програма

 

антикорупційне законодавство

комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ»

 

Закон України «Про запобігання корупції», інші нормативно-правові акти з питань запобігання корупції, Антикорупційна програма ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ», інші організаційно-розпорядчі чи виробничі документи Компанії з питань запобігання корупції

Уповноважений посадова особа ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ», уповноважена в установленому порядку на виконання функцій Уповноваженого згідно із Законом України «Про запобігання корупції», директор центру із запобігання          і протидії корупції
корупційне
правопорушення
діяння, що містить ознаки корупції, вчинене посадовою особою ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність
корупція використання посадовою особою Лікарні наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ» або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей
неправомірна вигода грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав
посадові особи посадові особи ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ» до повноважень яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій, в тому числі у разі здійснення таких функцій тимчасово або за спеціальним повноваженням, покладеним на відповідного працівника правомочним органом або правомочною особою
потенційний конфлікт
інтересів

 

наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень
подарунок грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової
правопорушення,
пов’язане з корупцією
діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою Лікарні, за яке законом встановлено               кримінальну, адміністративну, дисциплінарнута/абоцивільно-правову

відповідальність

приватний інтерес будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях
реальний конфлікт
інтересів
суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень
спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції Органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне   агенстство)

 

 

1 Загальні положення, сфера застосування та коло осіб, на яких поширюються положення антикорупційної програми ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ»(^)

1.1 Ця Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ»

1.2 Цю Антикорупційну програму розроблено на підставі:

1.3 Ця Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників Лікарні.

1.4 Цю Антикорупційну програму повинні знати всі працівники Лікарні.

1.5 Відповідальним за ведення цієї Антикорупційної программи, є Уповноважений, який призначається наказом головного лікаря.

2. Норми професійної етики посадових осіб ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст.Харків СТГО «Південна залізниця»(^)

2.1 Посадові особи Лікарні під час виконання своїх обов’язків повинні дотримувати норм етики і правил поведінки працівників, що визначені Кодексом професійної етики працівника ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції Харків СТГО «Південна залізниця», з урахуванням принципів та обмежень, визначених цією Антикорупційною програмою.

2.2 Під час виконання своїх повноважень посадові особи Лікарні зобов’язані:

2.2.1 Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, пацієнтами, керівниками, колегами і підлеглими.

2.2.2 Дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

2.2.3 Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

2.2.4 Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати посадові повноваження та обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної власності.

2.2.5 Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб, ніж визначено законодавством та документами Лікарні, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових повноважень та обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

2.2.6 Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.

2.3 Посадові особи Лікарні під час виконання своєї роботи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які посадова особа Лікарні вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це головного лікаря Лікарні, свого безпосереднього керівника або керівника структурного підрозділу, у якому працює. Посадова особа Лікарні звільняється від відповідальності у разі отримання письмового підтвердження (резолюції) керівництва про необхідність виконання рішення чи доручення, які посадова особа Лікарні вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян. Відповідальність за виконання відповідного рішення чи доручення у такому випадку несе керівник, що надав резолюцію про необхідність їх виконання.

3. Права та обов’язки посадових осіб та працівників у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ»(^)

3.1 . Посадові особи та працівники ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ», які виконують роботу та перебувають з Компанією у трудових відносинах, зобов’язані:

3.1.1 . Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Лікарні.

3.1.2 . Утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Лікарні.

3.1.3 . Невідкладно інформувати Уповноваженого (керівника уповноваженого підрозділу Лікарні), головного лікарня Лікарні про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Лікарні.

3.1.4 . Невідкладно інформувати Уповноваженого (керівника уповноваженого підрозділу Лікарні), головного лікарня Лікарні про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Лікарні або іншими особами.

3.1.5 . Вживати заходи в межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Лікарні.

Невідкладно інформувати Уповноваженого та головного лікаря Лікарні про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

3.2 . Посадовим особам Лікарні забороняється:

3.2.1 . Використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно Лікарні або кошти в приватних інтересах.

3.2.2 . Безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку із виконанням покладених на такі особи повноважень, а також якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

3.2.3 . Прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

3.3 . Посадові особи Лікарні зобов’язані:

3.3.1 . Вживати заходи для недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

3.3.2 . Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

3.3.3 . Вживати заходи для врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

3.3.4 . Повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника.

3.3.5 . Протягом 30 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції».

3.3.6 . Подавати декларацію про доходи, витрати, майно та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік в установленому законом порядку.

3.3.7 . Протягом 10 календарних днів після відкриття ними чи членом їх сімей валютного рахунку в установі банку-нерезидента повідомити про це Національне агентство із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента.

3.3.8 . Протягом 10 календарних днів після отримання ними доходу, придбання майна на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, повідомити про це Національне агентство.

3.4 . Посадові особи Лікарні вправі у визначеному законодавством та цією Антикорупційною програмою порядку звернутись за роз’ясненнями щодо змісту та порядку виконання вимог антикорупційного законодавства (в тому числі врегулювання конфлікту інтересів) до Уповноваженого (керівника уповноваженого підрозділу Лікарні ) та/або до Національного агентства.

3.5 . Посадові особи Лікарні можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених пунктом 3.2.2 цієї Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року. Обмеження, передбачене цим пунктом Антикорупційної програми, не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальновизнані знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

3.6 . Посадові особи Лікарні у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

Якщо посадова особа Лікарні виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або головного лікаря Лікарні.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або головним лікарем Лікарні.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє головний лікар Лікарні акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує начальник Медичної служби Південної залізниці.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються у спеціально відведеної кімнаті Лікарні, визначеному організаційно-розпорядчим документом Лікарні.

Про виникнення обставин, передбачених цим пунктом Антикорупційної програми, посадові особи Лікарні не пізніше наступного робочого дня зобов’язані письмово інформувати Уповноважену особу (комісію) Лікарні.

Уповноважена особа (комісія) забезпечує передачу предметів неправомірної вигоди, а також одержаних чи виявлених подарунків до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції не пізніше ніж протягом 15 календарних днів після складання акту про їх виявлення.

Положення цього пункту Антикорупційної програми не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених пунктом 3.5 цієї Антикорупційної програми.

У випадку наявності в посадової особи Лікарні сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Уповноваженої особи Лікарні або до головного лікаря.

4 Права та обов’язки уповноваженого З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ в ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції Харків СТГО «Південна залізниця»(^)

4.1 . Функції Уповноваженого з питань запобігання корупції виконує призначений наказом

головного лікаря працівник.

4.2 Уповноважений є посадовою особою Лікарні, що призначається наказом головного

лікаря відповідно до законодавства про працю.

4.3 Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та

моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

4.4 . Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1, частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Лікарні.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це головного лікаря з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

4.5 . Звільнення Уповноваженого дозволяється лише після отримання згоди Національного агентства.

Уповноважений може бути звільнений з посади достроково лише з підстав, визначених частиною п’ятою статті 64 Закону України «Про запобігання корупції».

4.6 Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції та забезпечення дотримання правил етичної поведінки в ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ». Функції Уповноваженого визначені цією Антикорупційною програмою та посадовою інструкцією Уповноваженого, затвердженими головним лікарем.

4.7. Уповноважений реалізує свої повноваження безпосередньо

4.8 . Для забезпечення виконання покладених на нього функцій і завдань Уповноважений має право:

4.8.1. Отримувати від працівників ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються виконання покладених на них функцій та завдань (в тому числі під час попереднього дослідження фактів, що можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавства, внутрішніх документів Лікарні з цих питань; під час проведення службових розслідувань (перевірок) та щодо виявлених помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру).

4.8.2. Отримувати від підрозділів Лікарні інформацію та матеріали, в тому числі засвідчені належним чином копії або оригінали документів, матеріалів щодо проведення Компанією закупівель, що необхідні для виконання покладених на них завдань та функцій, в тому числі з обмеженим доступом.

4.8.3. Вилучати оригінали або у разі їх відсутності копії наявних в Лікарні матеріалів та документів, що можуть свідчити про порушення працівниками Лікарні антикорупційного законодавства, внутрішніх документів Лікарні з цих питань.

4.8.4. Отримувати проекти документів, в тому числі договорів, для проведення їх перевірки на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

4.8.5. Отримувати доступ на склади, виробничі та інші приміщення Лікарні, якщо це необхідно для виконання покладених на них завдань та функцій.

4.8.6. Отримувати доступ до наявних в Лікарні електронних засобів зберігання і обробки інформації та у разі необхідності вимагати від уповноважених працівників Лікарні оформлення відповідних документів на паперовому носії.

4.8.7. Залучати до проведення перевірок та службових розслідувань працівників інших структурних підрозділів Лікарні.

4.8.8. Надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.

4.8.9. Звертатися до структурних підрозділів Лікарні з вимогами про усунення виявлених порушень та/або факторів, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, в тому числі призупинення чи перегляд процедур конкурсних

торгів в межах встановлених законодавством термінів, розірвання договорів та інших правочинів або необхідності внесення до них змін, зокрема в судовому порядку.

4.8.10 Ініціювати перед головним лікарем та органами влади питання про притягнення працівників Лікарні до відповідальності, в тому числі звільнення з займаних посад, за порушення антикорупційного законодавства, внутрішніх документів ї з цих питань.

Інші права можуть бути визначені головним лікарем та у посадовій інструкції, затвердженої в установленому порядку.

5. Порядок регулярного звітування уповноваженого перед ГОЛОВНИМ ЛІКАРЕМ ДЗ «ДОРОЖНЯ КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СТАНЦІЇ ХАРКІВ СТГО «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ»(^)

5.1 . Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в Лікарні подається Уповноваженим головному лікарю щорічно до 10 лютого, а також на вимогу головного лікаря — протягом року у встановлений ним строк.

6. Порядок здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми ДЗ «ДОРОЖНЯ КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СТАНЦІЇ ХАРКІВ СТГО «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ»(^)

6.1 Лікарня забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для

запобігання і протидії корупції у діяльності ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ». Розробку таких заходів та здійснення контролю за їх виконанням забезпечує Уповноважений з урахуванням вимог цієї Антикорупційної програми.

6.2 Аналіз дотримання посадовими особами Лікарні вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи інших документів Лікарні з питань запобігання корупції здійснюється:

6.2.1. Аналізу інформації щодо причетності працівників Лікарні до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

6.2.2. Дослідження окремих сфер діяльності Лікарні з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків.

6.2.3. Проведення антикорупційної експертизи організаційно-розпорядчих, виробничих документів, договорів та їх проектів, інших правочинів Лікарні.

6.2.4. Проведення перевірки своєчасності подання посадовими особами Лікарні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі — декларації), перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів та інших порушень.

6.2.5. Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, виникнення корупційних ризиків або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

6.2.6. Проведення перевірки організації роботи із запобігання корупції у структурних підрозділах Лікарні.

6.3 . Для перевірки даних щодо можливої причетності працівників Лікарні до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений може:

Про підтвердження за результатами проведеного аналізу попередніх даних про причетність працівників Лікарні до порушень законодавства Уповноважений інформує гоовного лікаря шляхом подання службової записки. При цьому за необхідності Уповноваженим може бути ініційовано необхідність застосування інших методів контролю (проведення перевірки діяльності підрозділу, службового розслідування тощо).

Уповноважений інформує головного лікаря про результати проведеного аналізу в порядку, визначеному абзацом п’ятим цього пункту Антикорупційної програми.

6.4 . Дослідження окремих сфер діяльності Лікарні здійснюється Уповноваженим з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків на засадах, визначених пунктом 6.3 цієї Антикорупційної програми.

Антикорупційна експертиза може проводитися Уповноваженим з власної ініціативи або за дорученням головного лікаря.

Антикорупційна експертиза полягає в дослідженні організаційно-розпорядчих, виробничих документів, договорів та їх проектів, інших правочинів Лікарні на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

До таких факторів можуть бути віднесені:

У разі виявлення таких факторів за результатами антикорупційної експертизи, проведеної з власної ініціативи, складається довідка довільної форми, у якій викладається зміст виявлених факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, а також пропозиції щодо їх усунення. Довідка надається головному лікарю для розгляду та прийняття рішення. м голоовного лікаря, оформляються у вигляді службової записки, яка надається ініціатору експертизи в установленому порядку.

6.5 .Уповноваженим здійснюється перевірка поданих посадовими особами Лікарні

декларацій в установленому уповноваженим органом влади порядку.

6.6 . Службові розслідування проводяться Уповноваженим у порядку, встановленому організаційно-розпорядчими та виробничими документами Лікарні.

6.7 . Перевірка організації роботи із запобігання корупції у структурних підрозділах Лікарні здійснюється Уповноваженим в межах контрольних заходів, що проводяться фінансовою службою з контрольно-ревізійної роботи Лікарні, або самостійно шляхом проведення перевірки.

Під час проведення перевірки як самостійного контрольного заходу Уповноваженим аналізується діяльність відповідного структурного підрозділу Лікарні на предмет дотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства.

Під час проведення перевірки Уповажений застосовує в межах своєї компетенції заходи документального та фактичного контролю.

Результати перевірки оформлюються актом, який складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах Уповноваженого, а другий надається підрозділу, щодо діяльності якого проводилася перевірка. Уповноважений забезпечує реалізацію матеріалів перевірки в межах наданих йому повноважень, зокрема інформує головного лікаря, забезпечує інформування правоохоронних органів для вжиття ними заходів, передбачених законодавством.

Уповноваженим проводиться перевірка організації роботи із запобігання корупції в структурних підрозділах Лікарні згідно з процедурою, визначеною абзацами першим — п’ятим цього пункту Антикорупційної програми.

6.8 . До виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності Лікарні можуть

залучатися громадські організації, а також незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

6.10. Визначена цим розділом Антикорупційної програми процедура здійснення Уповноваженим контролю може бути деталізована шляхом прийняття організаційно-розпорядчих чи виробничих документів Лікарні в установленому порядку.

7. Умови конфіденційності інформування уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення(^)

7.1 . Про можливі порушення антикорупційного законодавства в Лікарні та/або

про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень працівники ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ» можуть повідомляти Уповноваженого або головного лікаря.

Така інформація оформляється в письмовому вигляді, підписується працівником Лікарні із зазначенням дати та надається Уповноваженому.

7.2 Для повідомлення про випадки, зазначені у пункті 7.1 цієї Антикорупційної програми, працівниками Лікарні можуть також бути використанні такі шляхи як:

«скринька довіри», яка розміщена на офіційному веб-сайті ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ» та офіційних веб-сайтах відповідних структурних підрозділів Лікарні;

телефонна лінія для повідомлення про випадки корупції в ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ»;

абонентська скринька для повідомлень про можливі порушення антикорупційного законодавства (у разі її наявності);

інші шляхи у разі їх створення у ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ» чи структурному підрозділі Лікарні.

Інформація на «скриньку довіри», телефонну лінію та абонентську скриньку може бути надана без зазначення авторства (анонімно).

Порядок роботи з повідомленнями (з інформацією), що надходить на електронну адресу «скриньки довіри» та телефонну лінію, визначається виробничими документами Лікарні.

7.3 . Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного

законодавства підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

7.4 . Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного

законодавства розглядається Уповноваженим у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, за рішенням головного лікаря термін його розгляду може бути подовжений до тридцяти днів від дня його отримання.

Для перевірки викладеної в повідомленні інформації Уповноважений вправі ініціювати в установленому порядку застосування передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю.

7.5 . У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення

вимог антикорупційного законодавства Уповноважений забезпечує подання головному лікарю пропозицій щодо вжиття заходів для: припинення виявленого порушення та усунення його наслідків; притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності; інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.

7.6 . Уповноважений та підпорядковані йому працівники не вправі розголошувати

інформацію, отриману від працівників Лікарні відповідно до цього Розділу Антикорупційної програми, крім випадків, визначених законодавством.

8. Процедура захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або повязане з корупцією правопорушення(^)

8.1 . ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ» забезпечує визначені законодавством умови для захисту працівників Лікарні, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції в діяльності Лікарні (далі — викривач).

8.2 . Працівник Лікарні, що надає допомогу в запобіганні та протидії корупції в Лікарні, не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою.

8.3 . Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім

випадків, встановлених законом.

8.4 . При наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його

близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства, викривач може:

повідомити Уповноваженого для подальшого інформування правоохоронних органів згідно з законом; поінформувати правоохоронні органи для вжиття ними заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

9. Порядок інформування уповноваженого працівниками про виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів(^)

9.1 Посадові особи Лікарні зобов’язані:

9.2 . Безпосередній керівник особи (керівник органу, до повноважень якого

належить звільнення/ініціювання звільнення з посади) протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

9.3 . Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої

йому особи, зобов’язаний вжити передбачені законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи (в тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без подання нею відповідного повідомлення).

9.4 . У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів

вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до Уповноваженого або головного лікаря, або до територіального органу Національного агентства

Про направлення звернення до територіального органу Національного агентства посадова особа Лікарні не пізніше наступного робочого дня зобов’язана письмово повідомити Уповноваженого та головного лікаря.

9.5 . У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту

інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі V Закону України «Про запобігання корупції».

9.6 . Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона

звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

9.7 Посадова особа Лікарні, у якої наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, може самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику.

9.8 Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється головним лікарем чи керівником структурного підрозділу Лікарні в межах їх повноважень шляхом:

9.9 Процедура застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів

визначена статтями 30 — 34 Закону України «Про запобігання корупції».

9.10 Керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, що має конфлікт інтересів, вносить головному лікарю пропозицію про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання службової записки, у якій зазначає обґрунтування необхідності застосування обраного заходу.

Така службова записка обов’язково візується.

Керівник структурного підрозділу вправі звернутися до Уповноваженого для отримання попередніх консультацій з питання вибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

10. Порядок проведення індивідуального консультування уповноваженим працівників та посадових осіб ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ» з питань застосування антикорупційних стандартів і процедур(^)

10.1. У разі наявності проблем з питань розуміння змісту чи процедури виконання окремих норм антикорупційного законодавства працівники та посадові особи Лікарні вправі звернутись за отриманням усного чи письмового роз’яснення до Уповноваженого .

10.2. Письмовий запит може оформлятися одним з таких способів:

листом у довільній формі, що підписується особою із зазначенням дати та надається Уповноваженому в установленому порядку;

службовою запискою за підписом керівника структурного підрозділу, у якому працює особа, що реєструється та надається Уповноваженому в установленому порядку.

10.3. Уповноважений надає роз’яснення не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту. Про неможливість надання відповіді у такий строк (зокрема, через необхідність дослідження додаткових матеріалів, направлення запитів до органів влади та за наявності інших об’єктивних обставин) Уповноважений інформує ініціатора запиту у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту Антикорупційної програми, із зазначенням терміну надання остаточної відповіді.

10.4. Посадові особи та працівники Лікарні мають право звертатись за отриманням консультації до Уповноваженого.

Усне індивідуальне консультування Уповноваженим посадових осіб Лікарні проводиться у порядку, встановленому Уповноваженим.

11. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ» у сфері запобігання і протидії корупції(^)

11.1 . Уповноважений забезпечує надання до структурного підрозділу Лікарні, до компетенції якого віднесено здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, пропозицій щодо включення до плану проведення підвищення кваліфікації працівників Лікарні питань із запобігання і протидії корупції.

11.2. Уповноважений вправі ініціювати перед головним лікарем необхідність проведення семінарів, зустрічей та інших заходів з метою роз’яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ», підвищення розуміння окремих його вимог.

11.3 . До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатися спеціалісти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації.

12. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або повязаних з корупцією правопорушень, в тому числі процедура притягнення до відповідальності осіб, які порушують вимоги антикорупційного законодавства(^)

12.1. У разі виявлення фактів, що свідчать про порушення антикорупційного законодавства посадовою особою Лікарні, Уповноважений вживає такі заходи:

направляє вимогу про необхідність усунення виявлених порушень антикорупційного законодавства та/або факторів, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню таких порушень (далі — вимога);

ініціює в установленому в Лікарні порядку застосування дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;

ініціює в установленому в Лікарні порядку вжиття передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю для дослідження виявлених фактів з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення антикорупційного законодавства посадовою особою Лікарні;

інформує у встановленому порядку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про виявлені порушення для вжиття ними заходів, передбачених законодавством.

12.2. Вимога надається керівнику структурного підрозділу Лікарні, в діяльності якого виявлено корупційні ризики або працівниками якого допущено неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства.

Вимога має містити детальний опис виявлених порушень та/чи антикорупційних ризиків, пропозиції щодо шляхів їх усунення (в тому числі необхідність призупинення чи перегляду процедур конкурсних торгів в межах встановлених законодавством термінів, розірвання договорів та інших правочинів або необхідність внесення до них змін, зокрема в судовому порядку) із зазначенням строку зворотного інформування.

Вимога оформляється письмово, підписується Уповноваженим, реєструється та передається керівнику відповідного підрозділу в установленому в Лікарні порядку.

Про усунення виявлених порушень (корупційних ризиків) керівник підрозділу, якому надана вимога, у строк, визначений вимогою про їх усунення, повинен інформувати Уповноваженого з поданням копій розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

12.3. Дисциплінарні стягнення можуть бути накладені на посадових осіб Лікарні, що допустили порушення чи неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до норм трудового законодавства з урахуванням визначеного в Лікарні порядку.

13. Порядок внесення змін до антикорупційної програми ДЗ «ДКЛ СТ.ХАРКІВ СТГО «ПЗ»(^)

13.1 . Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться Уповноваженим в установленому в Лікарні порядку з урахуванням особливостей, визначених цим розділом Антикорупційної програми.

13.2. Зміни до цієї Антикорупційної програми можуть вноситись у таких випадках:

13.2.1 У разі необхідності приведення цієї Антикорупційної програми у відповідність із новими актами антикорупційного законодавства (змінами, внесеними до діючих актів з цих питань);

13.2.2 З ініціативи Уповноваженого, головного лікаря чи керівника структурного підрозділу ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ» з метою уточнення чи удосконалення окремих положень Антикорупційної програми.

13.3. У випадку, передбаченому пунктом 13.1.1 цієї Антикорупційної програми, Уповноважений забезпечує внесення змін до неї протягом 3 місяців з дня набрання чинності нових актів антикорупційного законодавства чи внесення змін до діючих.

13.4. У випадку, визначеному пунктом 13.1.2 цієї Антикорупційної програми, зміни до неї можуть вноситись у разі, якщо їх зміст не суперечить вимогам діючого антикорупційного законодавства.

Пропозиції щодо удосконалення цієї Антикорупційної програми подаються Уповноваженим чи керівником структурного підрозділу головному лікарю в письмовому вигляді в установленому в Лікарні порядку.

За результатами розгляду таких пропозицій Уповноважений не пізніше ніж протягом 3 місяців з дня їх отримання забезпечує:

13.5. Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться після їх обговорення на конференції трудового колективу ДЗ «ДКЛ ст.Харків СТГО «ПЗ».

13.6. Зміни до цієї Антикорупційної програми оприлюднюються на сайті Лікарнії не пізніше, ніж протягом 10 календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.

top